Etusivulle
Hae

Tietosuojaseloste

Kuvaus henkilötietojen käsittelystä Toimihenkilöliikkeen museo -verkkosivustolla

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 12–14 artiklassa tarkoitetut tiedot.

Päivitetty 9.6.2020

Rekisterinpitäjät

Rekisterinpitäjän nimi: TJS Opintokeskus

Osoite: Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki

Puhelinnumero: (09) 229 3030

Sähköposti: toimisto@tjs-opintokeskus.fi

Rekisterinpitäjän nimi: Toimihenkilöarkistoyhdistys ry

Osoite: Elimäenkatu 9 B, 00510 Helsinki

Puhelinnumero: (09) 753 2650

Sähköposti: tha@th-arkisto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Toimihenkilöliikkeen museo -sivusto on verkkomuseo, jonka tarkoituksena on välittää yleisölle tietoa suomalaisen työelämän historiasta, toimihenkilöiden järjestäytymisestä ja järjestäytymisen merkityksestä asiatuntijatyössä. Sivustolla julkaistaan mm. toimihenkilöliikkeen historiaa koskevia verkkonäyttelyitä, artikkeleita, sanasto ja valokuvapankki sekä viittauksia aihepiiriin liittyvään tutkimukseen.

Toimihenkilöliikkeen museo -sivustolla käsitellään henkilötietoja sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden perusteella journalistisen tarkoituksia varten sekä akateemisen, taiteellisen ja kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten seuraavissa tilanteissa:

Tietosuojalain 27 §:n perusteella henkilötietojen käsittelyyn journalistisia sekä akateemisen, taiteellisen ja kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten ei sovelleta mm. yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia tietojen minimoinnista, täsmällisyydestä ja virheettömyydestä ja säilytyksen rajoittamisesta (5 artiklan 1 kohdan c–e alakohdat), käsittelyn lainmukaisuutta ja suostumusta koskevia säännöksiä (6 ja 7 artikla), erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tai rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien henkilötietojen käsittelykieltoa (9 ja 10 artiklat) eikä myöskään rekisteröidyn informointia tai muita rekisteröidyn oikeuksia koskevia säännöksiä (12–22 artiklat).

Sivustolla voidaan käsitellä henkilötietoja myös yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella. Näitä oikeutettuja etuja ovat mm. verkkomuseon tarkoitus välittää yleisölle tietoa toimihenkilöliikkeen historiasta, edistää aihepiiriä koskevaa tutkimusta, julkista keskustelua ja yleistä mielenkiintoa sekä arvioida verkkomuseossa julkaistujen tietojen luotettavuutta.

Siltä osin kuin verkkosivustolla saatetaan yleisesti käytettäväksi Toimihenkilöarkistossa säilytettäviä kulttuuriperintö- ja tutkimusaineistoja tai niiden kuvailutietoja, henkilötietojen käsittely voi perustua myös yleisen edun mukaiseen arkistointitarkoitukseen, josta säädetään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohdassa ja tietosuojalain (1050/2018) 4 §:n 4 kohdassa.

Mitä tietoja käsitellään ja mistä tiedot ovat peräisin?

Toimihenkilöliikkeen museo -verkkosivustolla julkaistavat aineistot voivat sisältää mm. seuraavia tietoja toimihenkilöammateissa toimineista henkilöistä sekä toimihenkilöammattijärjestöjen jäsenistä ja toimi- ja luottamushenkilöistä:

- Nimi

- Valokuva

- Ammatti tai koulutusnimike

- Työpaikka

- Luottamustoimi tai muu toiminta toimihenkilöammattijärjestössä

- Muut henkilön ammattitoimintaan tai järjestötoimintaan liittyvät tiedot

Tiedot ovat peräisin Toimihenkilöarkistossa säilytettävistä arkistoista sekä julkisesti saatavilla olevista lähteistä. Toimihenkilöarkistossa säilytettäviin kulttuuriperintö- ja tutkimusaineistoihin sisältyvien henkilötietojen käsittelystä löytyy tarkempaa tietoa Toimihenkilöarkiston verkkosivuilta https://www.th-arkisto.fi/palvelut/tietosuoja/

Kenelle henkilötietoja luovutetaan?

Toimihenkilöliikkeen museo -sivustolla julkaistut tiedot ovat verkkopalvelun kautta kaikkien saatavilla. Sivuston käyttäjien jättämien sisältöehdotusten tai palautteen yhteydessä kerättyjä käyttäjien henkilötietoja ei julkaista eikä luovuteta edelleen, paitsi jos henkilö näin itse toivoo.

Sinun oikeutesi

Jos henkilötietojasi sisältyy Toimihenkilöliikkeen museo -verkkosivustolla julkaistuihin tietosisältöihin, sinulla on yleisen tietosuoja-asetuksen 15–21 artikloissa tarkemmin säädetty oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää tietojesi oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista sekä oikeus vastustaa käsittelyä tai siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Jos tietojen julkaiseminen perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Siltä osin kuin Toimihenkilöliikkeen museo -sivustolla julkaistuihin aineistoihin sisältyviä henkilötietoja käsitellään sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden perusteella journalistisessa ja akateemisen, taiteellisen ja kirjallisen ilmaisun tarkoituksessa, käsittelyyn ei tietosuojalain 27 §:n perusteella kuitenkaan sovelleta tietosuoja-asetuksen 15–21 turvattuja rekisteröidyn oikeuksia. Vastaavasti silloin, kun käsittelemme tietoja yleisen edun mukaisessa arkistointitarkoituksessa, meillä on oikeus kieltäytyä toteuttamasta tietosuoja-asetuksen 15–21 artiklan mukaisia oikeuksiasi, jos oikeuksiesi käyttäminen todennäköisesti estäisi tietojen käsittelyn yleisen edun mukaisten tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttaisi sitä suuresti.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä Toimihenkilöliikkeen museo -verkkosivustolta tai haluat pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin, tietojesi oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustamista, ota yhteyttä TJS Opintokeskukseen (toimisto@tjs-opintokeskus.fi) tai Toimihenkilöarkistoon (tha@th-arkisto.fi). Pyrimme toteuttamaan toiveesi, jos se on mahdollista ottaen huomioon tietojen tutkimuksellisen ja kulttuuriperintöön liittyvän merkityksen.

Jos katsot, että henkilötietojasi ei ole käsitelty tietosuojalainsäädännön mukaisesti, voit kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta https://tietosuoja.fi/etusivu.

Sivustohaku

Ohjeet hakuun

Syötä hakusanat hakukenttään. Haku ehdottaa heti joitakin sopivia kohteita, mutta voit myös suorittaa täyden haun, jolloin saatat saada lisää tuloksia.